Tabere.PentruViata.ro
Click here to read in English language.
Read in EnglishAsociația "Bucuria Copiilor" Sigla Asociatiei
Date generale:
  Data înființării: 25 octombrie 2004
  Autorizație: 261/06.04.2005; 30-1/92507
  Cod fiscal: 17478108, emis la data de 13.04.2005
  Sediu: str. Grigore Ureche, nr. 18/A, Timișoara, cod 300621, jud. Timiș, România
  Avize: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; Ministerul Culturii și Cultelor; Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Organizare interioară:
  Consiliul director:
   Președinte: Lidia Recheșan
   Vicepreședinte: Miodrag Recheșan
   Secretar: Ecaterina Alasu
  Cenzor: Daniela Barbura
Caracterul Asociației:
  Asociația este persoană juridică română, de drept privat, non-profit, apolitică, neguvernamentală - independentă de organele de stat sau politice - constituită prin libera inițiativă a membrilor fondatori.
Scopul:
  Asociația își propune realizarea unui scop non-profit, nepatrimonial, constând în principal în sprijinirea persoanelor aflate în nevoi (femei, bătrâni, orfani, familii cu mai mulți copii, tineri căsătoriți) și de a contribui la împlinirea nevoilor spirituale și cultural-educative ale unor persoane și comunități, promovând valorile etice, morale și spirituale.
Modalități de atingere a scopului:
 • susținerea materială a copiilor și tinerilor dotați intelectual, în vederea afirmării lor în domeniile pentru care aceștia manifestă înclinații;
 • sprijinirea materială și morală a femeilor însărcinate pentru evitarea creșterii numărului avorturilor;
 • ajutorarea persoanelor care suferă de anumite afecțiuni sau boli;
 • ameliorarea condițiilor de viață ale bătrânilor;
 • implicarea în activități de formare profesională și recalificare a șomerilor;
 • asistarea persoanelor aflate în dificultăți materiale;
 • îmbunătățirea metodelor de reintegrare socială a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate;
 • promovarea culturilor naționale ale naționalităților conlocuitoare;
 • desfășurarea oricăror alte activități menite să asigure îndeplinirea scopului.
Mijloace de acțiune:
 • pregătirea și perfecționarea tinerilor dotați intelectual prin instituirea de burse, specializări, crearea condițiilor de documentare și instruire, procurarea de echipamente și efectuarea de schimburi de experiență;
 • colaborarea cu alte persoane juridice fără scop lucrativ, cu persoane fizice, precum și cu persoane juridice, altele decât cele cu scop și activitate similară (organe de stat, societăți comerciale, regii autonome etc.)
 • ridicarea nivelului cultural și științific prin metode sociale și moral creștine;
 • subvenționarea editării de cărți, reviste, broșuri la prețuri reduse, pentru a ușura accesul persoanelor interesate la programele Asociației;
 • acordarea de asistență materială și spirituală celor aflați în orfelinate, spitale, aziluri de bătrâni sau penitenciare;
 • promovarea spiritului patriotic și al credinței creștine;
 • extinderea aportului material, social și moral creștin pentru nevoiași prin înființarea de policlinici, spitale, farmacii, grădinițe, școli, cantine sociale, centre de recalificare a șomerilor și organisme cu sarcini în domeniul reintegrări sociale a foștilor deținuți;
 • sprijinirea tinerilor prin construirea de baze sportive, de agrement, cabane, campinguri, tabere în vederea unei dezvoltări sănătoase și armonioase;
 • publicarea unui buletin informativ care va conține date despre activitatea Asociației și bursele oferite de aceasta, în țară și în străinătate;
 • utilarea cu echipamente medicale sau tehnice a unităților sanitare care acordă asistență de profil categoriilor sociale prevăzute mai sus;
 • promovarea culturilor naționale ale naționalităților conlocuitoare prin editarea de publicații și organizarea de spectacole, cenacluri, tabere de creație cultural-științifică, festivaluri cu participare internă și internațională;
 • susținerea activităților întreprinse de către societățile agricole prin elaborarea unor programe de dezvoltare a zonelor agricole;
 • implicarea în activitățile desfășurate în sectorul zootehnic, cel agricol etc. asigurând dotarea tehnică necesară;
 • organizarea de cursuri pentru inițierea și perfecționarea tinerilor în domeniul informaticii;
 • constituirea unei rețele de computere și deschiderea unui "site" pe Internet în scopul înlesnirii comunicării;
 • desfășurarea oricăror activități ce pot duce la realizarea scopului Asociației.
Obiect de activitate:
  Construirea și amenajarea unui sat de vacanță în vederea organizării de tabere, seminarii și conferințe pentru copii, tineri și adulți. Categoria socială vizată în mod deosebit o reprezintă copiii din familiile dezavantajate social, material sau financiar, cât și cei cu nevoi speciale.
Cont bancar:
  Asociația Bucuria Copiilor
  BRD - Groupe Société Générale, Timișoara, Str. Socrates, nr.1
  Cod SWIFT: BRDEROBU
  Cod IBAN: RO50BRDE360SV79045013600 (ROL), RO94BRDE360SV79045103600 (USD)
Informații de contact: